Drukuj

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu niebędących własnością Skarbu Państwa obrębów ewidencyjnych gminy Tyszowce

Tyszowce, dnia 16.10.2017 r.

OŚR.6162.1.2017

 

 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektów Uproszczonego Planu

Urządzenia Lasu niebędących własnością Skarbu Państwa obrębów ewidencyjnych gminy Tyszowce

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 4 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 roku ( Dz. U. z 2017 r., poz. 788) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych gminy Tyszowce od dnia 16 października 2017 r. do dnia 15 grudnia 2017 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach, Referat ochrony środowiska i rolnictwa , pokój nr 10 w godzinach pracy Urzędu 7.30 – 15.30.

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

 

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2017 r.

 

Informuję ponadto, że  projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowywać będzie "TAXUS UL” Sp. z o.o., ul. Płomyka 58 z siedzibą w Warszawie, na podstawie
ewidencji gruntów i budynków uzyskanej z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Tomaszowie Lubelskim.

 

ZASTRZEŻENIA I WNIOSKI WŁAŚCICIELI DO PROJEKTÓW UPROSZCZONYCH PLANÓW URZĄDZENIA LASÓW FORMULARZ DO POBRANIA