INFORMACJE OGÓLNE:

Tytuł projektu:

Odnawialne źródła energii w Gminie Tyszowce 

Krótki opis projektu:

Celem głównym projektu jest 

"Poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych". Osiągnięcie tego celu planowane jest poprzez działania obejmujące zakup i montaż na dachu lub elewacji zestawów solarnych dla 228 prywatnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w gminie Tyszowce.

 Instalacje solarne zamontowane zostaną w 19 miejscowościach: Czartowczyk, Czartowiec, Czartowiec Kol., Czermno, Kazimierówka, Klątwy, Marysin, Mikulin, Niedźwiedzia Góra, Perespa, Perespa Kol., Podbór, Przewale, Rudka, Soból, Tyszowce, Wakijów, Wojciechówka, Zamłynie.

Projekt zakłada instalację kolektorów słonecznych do wspomagania ogrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych.

Osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

  • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej - 0,6972 MW;
  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 2083,92 t/rok;
  • Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE - 365,93 MWht/rok.

Bezpośrednio z instalacji korzystać będą mieszkańcy budynków objętych projektem. Dzięki instalacji solarnej wykorzystywać będą oni energię słoneczną w procesie dostaw ciepłej wody użytkowej, co doprowadzi do zmniejszenia kosztów dostaw c.w.u., ograniczenia szkodliwego wpływu źródeł ciepła stosowanych w ich budynkach mieszkalnych na jakość powietrza w gminie, zmniejszenia ilości surowca energetycznego, który będzie potrzebny do dostarczenia odpowiedniej ilości ciepłej wody użytkowej. Odbiorcami projektu w sposób pośredni są także pozostali mieszkańcy Gminy Tyszowce, turyści odwiedzający obszar gminy oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie gminy, ponieważ poprawa jakości środowiska zwiększa jego atrakcyjność, zarówno dla inwestorów, jak i dla osób odwiedzających.

Okres realizacji projektu:

od 2016.04.22 do 2018.12.31

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020

Oś priorytetowa: 4: Energia Przyjazna Środowisku

Działanie: 4.1: Wsparcie wykorzystania OZE

Nazwa instytucji zawierającej umowę o dofinansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, IZ RPLU

Numer umowy: RPLU.04.01.00-06-00105/16-00

Data podpisania umowy:  2016.12.28

Wartość projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową

przed wyłonieniem wykonawców

 

Nazwa źródła finansowania

Wydatki ogółem

Wydatki kwalifikowane

Środki wspólnotowe ( ze środków EFRR)

1 382 596,40

1 382 596,40

Krajowe środki publiczne, w tym

Budżet państwa

Budżet jednostek samorządu terytorialnego

Inne krajowe środki publiczne, w tym

428 489,92

0,00

428 489,92

0,00

243 987,60

0,00

243 987,60

0,00

Prywatne

0,00

0,00

Suma

1 811 086,32

1 626 584,00

 

Podpisano umowę na „Dostawę i montaż instalacji solarnych do budynków mieszkalnych osób fizycznych z terenu Gminy Tyszowce”

Miło nam poinformować, że w dniu 13 lutego 2018 r. . Burmistrz Tyszowiec Mariusz Zając  podpisał umowę na realizację zadania pn.: „Dostawę i montaż instalacji solarnych do budynków mieszkalnych osób fizycznych z terenu Gminy Tyszowce” z firmą  SOLARTIME Sp. z o.o. ul. Okulickiego 17, 35-222 Rzeszów   – wykonawcą zadania.

Wartość umowy opiewa na kwotę:

1 896 484,00 zł. netto

2 048 202,72 zł.  zł brutto

W chwili obecnej trwa jeszcze wybór pozostałych wykonawców zadania.

                                                                                                                                                                 

             Tyszowce, dnia 21.08.2017r.

 

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie  Gminy Tyszowce położonych w mieście Tyszowce przeznaczonych do sprzedaży 

INFORMUJE  SIĘ,  ŻE  W DNIACH

OD 01.08.2017 R.  DO 31.08.2017  R.

PRZYJMOWANE SĄ WNIOSKI

DOTYCZĄCE  ZWROTU  PODATKU AKCYZOWEGO   ZAWARTEGO 

W  CENIE

OLEJU  NAPĘDOWEGO  WYKORZYSTYWANEGO 

DO  PRODUKCJI  ROLNEJ  ZA  OKRES

 OD 01.02.2017 R.  DO  31.07.2017 R.

BURMISTRZ  TYSZOWIEC

 /-/ mgr inż. Mariusz  Zając

 

Formularz wniosku do pobrania

 

Numer i tytuł projektu: 03.13-WND-RPLU.02.04.02-06-031/13

 Przyszłość i teraźniejszość w 3-ch wymiarach: Gotania – Grody Czerwieńskie – Grzęda Sokalska”.      

Numer umowy o dofinansowanie projektu: 03.13-WND-RPLU.02.04.02-06-031/13

 

Oś Priorytetowa: II. Infrastruktura ekonomiczna

 

Działanie: 2.4 Schemat B

 

Całkowita wartość Projektu: 900 000,00 zł.

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 900 000,00 zł.

Kwota dofinansowania: 765 000,00 zł.

 

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie na podstawie zawartej umowy partnerskiej zawartej w dniu 13 listopada 2013 r.

 

Lider projektu:

Gmina Tyszowce

Partnerzy projektu:

  1. Gmina Werbkowice
  2. Gmina Hrubieszów
  3. Gmina Łaszczów
  4. Gmina Miejska Hrubieszów

 

 

W ramach projektu zostaną wykonane następujące zadania:

1)  Zakup wyposażenia do COI i na potrzeby projektu

2) Uruchomienie wielofunkcyjnego portalu internetowego wraz z wirtualnym Centrum Obsługi Inwestora i Centrum Informacji Turystycznej

3) Organizacja 5 imprez promocyjnych z wykorzystaniem ICT- wynajem sprzętu

4) Publikacja albumu o obszarze oraz wydanie go w wersji audiobooka

5) Opracowanie i wydruk map wraz z ich wersją elektroniczną

6) Usługi eksperckie służące promocji Grodów Czerwieńskich

7) Opracowanie jednolitej  "Strategii Rozwoju” dla całego obszaru projektu wraz ze wspólnym planem inwestycyjnym.

8) Opracowanie „Koncepcji marki wraz z systemem identyfikacji wizualnej”

9) Opracowanie "Koncepcji zagospodarowania rzeki Huczwy wraz z budową przystani kajakowych".

10) Oznakowanie szlaku turystycznego w sposób zapewniający stosowanie ICT wraz z waloryzacją potencjału kulturowego i przyrodniczego.

11) Realizacja filmu w technologii 3 D.

12) Opracowanie wizualnej wycieczki 3 D po Grodzie Czerwieńskiem (Czermno).

13) Organizacja 5 imprez promocyjnych z wykorzystaniem ICT – koszty pozostałe

14) Organizacja cyklu eventów w sezonie turystycznym na terenie miasta Zamościa ze szczególnym uwzględnieniem ICT.

15) Zakup strojów Gotania i Grody Czerwieńskie.

16) Zakup gadżetów promocyjnych w tym gadżetów w technologii 3 D.

 

Celem głównym projektu jest- międzynarodowa promocja województwa lubelskiego poprzez rozpowszechnienie informacji o marce gospodarczej w ramach projektu „ Przyszłość i teraźniejszość w 3-ch wymiarach: Gotania – Grody Czerwieńskie – Grzęda Sokalska” przy dominujących zastosowaniu ICT.