Tyszowce, dnia 05.10.2017r.

 BURMISTRZ   TYSZOWIEC

 ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych ( działki budowlane ) stanowiących własność Gminy Tyszowce położonych w Tyszowcach przy ul. Słonecznej w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego przed Domem Pomocy Społecznej w Tyszowcach, przy drodze o nawierzchni bitumicznej, w odległości około 200 m od ulicy Wielkiej – asfaltowej drogi wojewódzkiej Tomaszów Lub - Hrubieszów

oznaczonych nr działek:

1/ nr 2197/29 o powierzchni 0.0898 ha,    Cena wywoławcza –  35.600,00 zł,   wadium –  3.560,00 zł

2/  nr 2197/30 o powierzchni 0.0922 ha,   Cena wywoławcza –36.500,00 zł,     wadium –  3.650,00 zł

3/  nr 2197/31 o powierzchni 0.0900 ha,   Cena wywoławcza – 35.700,00 zł,    wadium –  3.570,00 zł

4/  nr 2197/37 o powierzchni 0.0304 ha,   Cena wywoławcza –  13.450,00 zł,   wadium –  1.345,00 zł    

i ulicy Jaśminowej w  pobliżu osiedla mieszkaniowego

5/  nr 2197/9 o powierzchni 0.0900 ha,     Cena wywoławcza –  27.800,00 zł,  wadium –  2.780,00 zł

6/  nr 2197/12 o powierzchni 0.0890 ha,   Cena wywoławcza – 27.600,00 zł,  wadium –  2.760,00 zł

7/ nr 2197/13 o powierzchni  0.0890 ha,  Cena wywoławcza –  27.600,00 zł,  wadium – 2.760,00 zł

8/ nr 2197/14 o powierzchni 0.0890 ha,  Cena wywoławcza –  27.600,00 zł,  wadium – 2.760,00 zł

9/ nr 2197/15 o powierzchni  0.0890 ha, Cena wywoławcza –  27.600,00 zł,  wadium – 2.760,00 zł

10/ nr 2197/16 o powierzchni 0.0890 ha, Cena wywoławcza –  27.600,00 zł, wadium – 2.760,00 zł

11/ nr 2197/17 o powierzchni 0.0894 ha, Cena wywoławcza –  27.700,00 zł, wadium – 2.770,00 zł

12/ nr 2197/18 o powierzchni  0.0937 ha, Cena wywoławcza –  28.700,00 zł, wadium – 2.870,00 zł

13/ nr 2197/20 o powierzchni 0.0900 ha, Cena wywoławcza –  27.800,00 zł, wadium – 2.780,00 zł

14/ nr 2197/33 o powierzchni  0.0624 ha, Cena wywoławcza –  20.400,00 zł, wadium – 2.040,00 zł

15/ nr 2197/35 o powierzchni 0.0461 ha, Cena wywoławcza –  14.800,00 zł,  wadium – 1.480,00 zł

wpisanych do księgi wieczystej KW ZA1T/00066026/0

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Tyszowce w/w nieruchomości znajdują się w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  z dopuszczeniem usług.  

Nieruchomości nie są obciążone żadnymi prawami, długami ani roszczeniami osób trzecich oraz hipotekami przymusowymi.

Przetarg odbędzie się w dniu 8 listopada 2017 roku o godz. 9oo  w sali narad budynku Urzędu Miejskiego w Tyszowcach  przy ulicy 3 Maja 8.

Przystępujący do przetargu winni dokonać wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości podanej wyżej odrębnie na każdą działkę z podaniem  jej numeru,  na konto Urzędu Miejskiego w Tyszowcach w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie nr 53 9620 0005 0000 8774 2000 0350 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 3 listopada 2017 roku wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu pod rygorem nie dopuszczenia do udziału w przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. Ponadto osoby inne niż osoby  fizyczne  zobowiązane są posiadać oryginał i kserokopię odpisu z KRS lub zaświadczenia  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika, pełnomocnik powinien posiadać pełnomocnictwo notarialne.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego. Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał i nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach w godz. 730 – 1530 , tel. 084  66-12-135 lub na stronie internetowej Urzędu - www.tyszowce.pl i w BIP na stronie http://umtyszowce.bip.lubelskie.pl