Na podstawie  art.13 w związku z art. 11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450)

 

BURMISTRZ TYSZOWIEC

 

ogłasza

 

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2018 roku.

 I.Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

 

1.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z dyscyplin:

 • piłki nożnej, utworzenie drużyny młodzików

 

2.Wysokość środków  publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji ww. zadań wynosi 70 000,00 ( słownie zł: siedemdziesiąt tysięcy złotych zero groszy gr);

 

 II. Zasady przyznawania dotacji:

 

1. Rozpoczęcie realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmiot, o którym mowa w art.3 ust.3 ustawy i przyznanie  dotacji nastąpi po rozpatrzeniu ofert, które odpowiadać będą warunkom określonym w ustawie i niniejszym ogłoszeniu, po zawarciu umowy  o wykonanie zadania ,zgodnie z ramowym wzorem określonym przepisami rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z  2016r. poz. 1300 ). 

2. W przypadku konieczności przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, warunkiem zawarcia umowy  jest korekta kosztorysu.

3. Burmistrz Tyszowiec lub osoba przez niego upoważniona ma prawo kontroli i oceny realizacji zleconego zadania, zgodnie z art.17 ustawy.

 III. Termin i warunki realizacji zadania :   

 1. Zadanie powinno być realizowane w okresie od dnia 10 sierpnia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
 2. Realizatorzy zadania powinni legitymować się posiadaniem odpowiednich kwalifikacji.
 3. Wykonujący zadanie mają obowiązek składać sprawozdania , których mowa w art.18 ustawy.

 IV. Termin składania ofert:    

 1. Termin składania ofert upływa 03 sierpnia 2018 r.(piątek) o godz. 1530- decyduje data stempla pocztowego.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06 sierpnia 2018 r.(poniedziałek) o godz. 1500. Konkurs ma charakter jawny.
 3. Oferty powinny być składane na drukach, wg wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z   poz. 1300 ).
 4. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach ul.3 Maja 8 , Kancelaria pokój nr 1.
 5. Oferta powinna być kompletna, szczegółowo wypełniona i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel. 84 6612132, 84 6612121 wew. 32 lub w  Urzędzie Miejskim  pokój nr 9.
 7. Rozpatrzeniu podlegają tylko oferty kompletne i złożone w terminie.

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie przekraczającym 7 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.
 2. Oferty są opiniowane przez komisję konkursową działającą na zasadach określonych w Załączniku do Uchwały Nr XXXIII/208/2017 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 22 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Tyszowce z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok  2018 (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2017r. poz. 5251)
 3. Decyzję o wyborze podmiotu ,który uzyska dotację podejmuje Burmistrz Tyszowiec, po zapoznaniu się z protokołem wraz z oceną ofert.
 4. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Tyszowcach http://www.tyszowce.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu : http://umtyszowce.bip.lubelskie.pl/ .
 5. Przy rozpatrzeniu ofert będą brane pod uwagę kryteria oceny, o których mowa w art.15 ust. 1 ustawy , w tym w szczególności :
  • ocena możliwości realizacji zadania przez Oferenta,
  • ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania ,w szczególności w stosunku do zakresu rzeczowego zadania,
  • zadeklarowany udział środków finansowych własnych ,albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
  • wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
  • ocena dotychczasowej współpracy z ubiegającym się o wsparcie , jego dokonania i rezultaty, doświadczenie organizacyjne ,zasoby kadrowe i rzeczowe wpływające na wykonanie zadania,
  • złożenie sprawozdania z wykonania zadania publicznego za rok ubiegły.
 1. Komisja może uzależnić ocenę merytoryczną Oferty od złożenia przez Oferenta w określonym przez Komisję terminie dodatkowych informacji lub dokumentów pomocnych w ocenie i potwierdzających , iż podmiot dane zadanie wykona zgodnie z założeniami niniejszego konkursu.

 VI. Zrealizowane przez Gminę Tyszowce w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości środków przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy:

 1. w roku 2017 - zrealizowano zadania publiczne na kwotę 140 000,00 zł w tym:

Szkolenie dzieci i młodzieży z dyscyplin piłki nożnej oraz w rozgrywkach okręgowych na terenie województwa lubelskiego – na kwotę 110 000,00 zł

 2. w roku 2016 - zrealizowano zadania publiczne na kwotę 115 000,00w tym:

Szkolenie dzieci i młodzieży z dyscyplin piłki nożnej oraz w rozgrywkach okręgowych na terenie województwa lubelskiego – na kwotę 85 000,00 zł.

 

 

 

OFERTY ZŁOŻONE PO TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Gmina Tyszowce informuje, że realizacja zadania pt: ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest’’ jest dotowana na podstawie umowy Nr 227/2018/D/OZ z dnia 28.06.2018 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Lublinie. Kwota dofinansowania wynosi 100 % kosztów kwalifikowanych zadania.

Burmistrz Tyszowiec informuje, że w związku z potwierdzonym przez IUNG Puławy wystąpieniem suszy na terenie całej Polski, w tym gminy Tyszowce dotyczącej upraw:

 • zbóż jarych (rosnących na I i II, III, IV kategorii gleb)
 • zbóż ozimych (rosnących na I, II, III kategorii gleb)
 • tytoniu (rosnącego na I kategorii gleby)
 • warzyw gruntowych ( rosnących na I kategorii gleby)
 • krzewów owocowych ( rosnących na I, II, III kategorii gleb)
 • drzew owocowych (rosnących na I i II kategorii gleb)
 • truskawek (rosnących na I, II, III kategorii gleb)
 • roślin strączkowych (rosnących na I kategorii gleby)

 

przed zgłoszeniem oświadczenia o stratach należy sprawdzić wystąpienie suszy
w załączonych poniżej materiałach.

 

Wnioski wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia oszacowania szkód należy składać zgodnie z załączonymi wzorami do Urzędu Miejskiego w Tyszowcach w pok. Nr. 10 do dnia 27 lipca 2018 r. lub do dnia zbioru uprawy.

 

Do pobrania:

Oświadczenie o stratach w uprawach

Oświadczenie dotyczące strat inwestycyjnych w sadach i plantacjach wieloletnich (trwałe straty w drzewach lub krzewach)

Oświadczenie o stratach i ilości zwierząt w gospodarstwie

Oświadczenie o szkodach w budynkach i sprzęcie rolniczym

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Załączone materiały:

Wykaz upraw zagrożonych suszą według IUNG na terenie Gminy Tyszowce –

http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/0618123/

Wyjaśnienia dotyczące podziału kategorii gleb

http://www.susza.iung.pulawy.pl/kategorie-glebowe/

mapa kategorii gleb

http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

 

         Działając na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U.  z 2017 r  , poz.1073 z póź. zmianami )- Burmistrz Tyszowiec podaje do publicznej wiadomości ,  że na wniosek PGE  Dystrybucja S.A  ul. Garbarska 21 A ,20-340 Lublin , w  dniu 07.06.2018  r  zostało  wszczęte  postępowanie  administracyjne  w  sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  inwestycji  polegającej  na  budowie   elektroenergetycznej linii kablowej  niskiego  napięcia 0,4 kV   wraz z budową przyłączy kablowych dla zasilenia budynków mieszkalnych ,  na  działkach  Nr  geod.

206/4,252,253/2,378, 379,380,384/2, 389, 390, 391/2, 398/3, 399/3, 400/3, 401/3,400/3, 401/3, 402/3, 403/3, 404/3, 405/3,407/3,408/2, 408/3, 408/7, 408/9, 420, 421/1  w  obrębie  geodezyjnym  Lipowiec , Gmina  Tyszowce.

  Zainteresowane strony   postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją postępowania  w terminie 7- iu  dni od daty ukazania się niniejszego  zawiadomienia  w  Urzędzie Miejskim w Tyszowcach pokój Nr 2  w godzinach pracy Urzędu .Po upływie tego terminu sprawa zostanie załatwiona w oparciu o posiadane materiały i dowody.

 Burmistrz  Tyszowiec  

                                                                                         mgr inż. Mariusz  Zając