INFORMUJE  SIĘ,  ŻE  OD  DNIA 25.04.2018 R.  WYPŁACANY  JEST  ZWROT  PODATKU   AKCYZOWEGO ZAWARTEGO   W  CENIE  OLEJU NAPĘDOWEGO  ZA  OKRES  OD 01.08.2017 R.  DO  31.01.2018 R.

                                   BURMISTRZ  TYSZOWIEC

                                                  /-/ MGR INŻ. MARIUSZ ZAJĄC

 

 

Miło nam poinformować, że Gmina Tyszowce otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Tyszowce” złożonego w ramach konkursu nr RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/17 w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu zostanie wybudowana:

- sieć wodociągowa o długości  7 204,0 m

- sieć kanalizacyjna o długości 8 008,0 m

 

Całkowita wartość projektu : 12 650 621,51 zł.

Koszty kwalifikowalne 10 227 599,25 zł.

Kwota dofinansowania 6 520 094,51 zł.