Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Tyszowce

Miło nam poinformować, że Gmina Tyszowce otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Tyszowce” złożonego w ramach konkursu nr RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/17 w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu zostanie wybudowana:

- sieć wodociągowa o długości  7 204,0 m

- sieć kanalizacyjna o długości 8 008,0 m

Całkowita wartość projektu : 12 650 621,51 zł.

Koszty kwalifikowalne 10 227 599,25 zł.

Kwota dofinansowania 6 520 094,51 zł.

 

Logo funduszy europejskich