Miejsce zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu

Gminy Tyszowce zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów

komunalnych przeznaczonych do składowania

 

Miejscem zagospodarowania ww. odpadów jest Gminny Zakład Komunalny w Mirczu ul. Kryłowska 20, 22-530 Mircze