Stanowisko:
Krystyna Leja
E-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon:
+48 846 612 127
Faks:
+48 846 612 129
Wyślij e-mail
(opcjonalnie)
Dodatkowe informacje:

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

1) opracowywanie projektu uchwały budżetowej z wymaganym stopniem szczegółowości,

2) opracowywanie projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy,

3) koordynowanie i kontrola prac dotyczących opracowywania projektu budżetu gminy, uchwalenia go i dokonywania w nim zmian, ustalenia wskaźników budżetowych (limitów budżetowych),

4) opracowywanie planu finansowego zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień,

5) opracowywanie projektów planów finansowania inwestycji gminnych i analiza możliwości źródeł finansowania,

6) przygotowywanie części finansowej projektów współfinansowanych ze środków pomocowych krajowych, Unii Europejskiej oraz innych instytucji i organizacji,

7) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy,

8) czuwanie nad prawidłową realizacją budżetu gminy,

9) ekonomiczna analiza planów finansowych gminnych jednostek organizacyjnych,

10) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej i racjonalnym gospodarowaniem środkami budżetowymi,

11) okresowe informowanie Burmistrza o stanie realizacji budżetu,

12) opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu,

13) zapewnienie prowadzenia księgowości budżetowej i gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

14) nadzór nad prawidłowymi i terminowymi rozliczeniami jednostek i organizacji otrzymujących środki z budżetu gminy,

15) opracowywanie projektów aktów wewnętrznych wydawanych przez Burmistrza, dotyczących prowadzenia rachunkowości i obiegu dokumentów księgowo-finansowych, a w szczególności: polityki rachunkowości, instrukcji obiegu dokumentów finansowych, zakładowego planu kont, instrukcji kasowej,

16) zapewnienie prawidłowego dysponowania pozabudżetowymi środkami finansowymi,

17) kontrasygnowanie oświadczeń woli wywołujących skutki finansowe,

18) kontrola jednostek organizacyjnych gminy w zakresie gospodarki środkami publicznymi i ewidencji księgowej,

19) bieżące analizowanie problematyki zadłużenia finansów gminy,

20) terminowa realizacja zobowiązań, w tym z tytułu spłat kredytów i pożyczek,

21) nadzorowanie operacji finansowych i gospodarczych związanych z zaciąganiem długu oraz jego spłatą,

22) wprowadzanie działań służących przestrzeganiu zasad kontroli zarządczej,

23) informowanie Burmistrza o nieprawidłowościach finansowych w funkcjonowaniu gminnych jednostek budżetowych i przedkładanie propozycji w celu ich wyeliminowania,

24) inne zadania określone przez Burmistrza.