W dniu 30 czerwca 2016 r. Gmina Tyszowce zawarła umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego na realizację inwestycji „Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 111501L Tyszowce –Mikulin”

w km; 0+920÷2+514, jako operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz budowie i przebudowie drogi łączącej miejscowość Mikulin z Tyszowcami w  systemie zaprojektuj - wybuduj

 

Zamówienie obejmuje część projektową:

- sporządzenie projektu budowlanego,

- sporządzenie operatu wodno- prawnego

- przeprowadzenie badań gruntowych w km; 0+920÷1+503 (na odcinku budowanym)

- wykonanie kompletnego operatu geodezyjnego z podziałem nieruchomości przyległych (cztery działki)

- uzyskanie pozwolenia wodno- prawnego

- uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

- sporządzenie projektów wykonawczego branży drogowej, z kompletem wymaganych uzgodnień,

-  sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wszystkich rodzajów robót drogowych

- sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla budowy i przebudowy oddzielnie oraz kosztorys skonsolidowany (łączny)

- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- sporządzenie projektu organizacji na czas wykonywania robót z kompletem wymaganych uzgodnień.

 

W zakres budowy i przebudowy drogi wchodzi:

- rozbiórka istniejącej podbudowy z gruntocementu 2,5 Mpa- na dł. 583 m z pokruszeniem w celu ponownego wbudowania w dolną warstwę podbudowy,

- przebudowa przepustu drogowego Ø 100- 10 m, (z wykorzystaniem zdemontowanych kręgów i kruszywa)

- wykonanie nasypu drogi na budowanym odcinku,

- wykonanie w-wy odsączającej z piasku na budowanym odcinku,

- wykonanie dolnej w-wy podbudowy z gruntocementu 2,5 Mpa,

- wykonanie poszerzenia podbudowy na odcinku przebudowywanym,

- wykonanie górnej warstwy podbudowy z materiału kamiennego na całej długości

-wykonanie dwuwarstwowej jezdni (w-wa wiążąca i ścieralna) z spryskaniem międzywarstwowym

- oznakowanie pionowe, zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu dostarczonym przez zamawiającego

- zamontowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery energochłonne) zgodnie z projektem organizacji ruchu zamawiającego.

- korekta wysokości poboczy na całej długości

- wykonanie zjazdów- 5 szt w granicach pasa drogowego.

 

Parametry techniczne drogi.

Parametry ogólne:

- klasa techniczna: – droga klasy L

- prędkość projektowa - 50 km/h - obciążenie: – 100 kN/oś - kategoria ruchu – KR 1-2 - przekrój drogi: – 1 x 2

- szerokości jezdni : - 5,50 m

- szerokość poboczy - 0,75 m ze spadkiem 4%- 6% (nieutwardzone)

- chodnik - brak

- odwodnienie jezdni: - rowy i przepust drogowy

 - pochylenie skarp - 1 :1,5

 

Dofinansowanie ze środków PROW – 821 738,00

Planowany termin zakończenia robót i oddanie do eksploatacji – 30 października 2017 r.