Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Stowarzyszenie Rekonstrukcyjno-Historyczne "Drużyna Grodu Czerwień"

strona - http://www.wojowiezczerwienia.pl

facebook - https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Rekonstrukcyjno-Historyczne-Dru%C5%BCyna-Grodu-Czerwie%C5%84-1806045523058675/ 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

 • Prowadzenie działalności wydawniczej, wystawienniczej, poszukiwawczej, kulturalnej oraz innej aktywności temu służącej, propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi turystycznemu regionu w tym upowszechnianie kultury, oświaty i sportu oraz kultywowanie tradycji historycznych.
 • Tworzenie Regionalnej Izby Tradycji
 • Doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia.
 • Udział w rekonstrukcjach, zlotach, konferencjach, zjazdach, filmach, przedstawieniach  teatralnych i w innych przedsięwzięciach poświęconych w/w tematyce.
 • Organizowanie rekonstrukcji, spotkań, zlotów, konferencji, wystaw i innych, celem prezentowania dotychczasowego dorobku Stowarzyszenia.
 • Nawiązywanie kontaktów i współpracy z innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się podobną tematyką.
 • Budowa bazy sprzętowej i dydaktycznej dla realizacji celów statutowych.
 • Działanie na rzecz integracji środowisk rekonstruujących wydarzenia historyczne.
 • Doskonalenie i pogłębianie wiedzy fachowej członków Stowarzyszenia poprzez organizację seminariów, wykładów i innych form temu służących.
 • Rekonstruowanie wydarzeń historycznych.
 • Prowadzenie poszukiwań, prac zachowawczych oraz przekazywanie i udostępnianie społeczeństwu przedmiotów historycznych określanych mianem dziedzictwa kulturowego i materialnego naszego kraju.
 • Odtwarzanie, odbudowa i renowacja historycznego wyposażenia, uzbrojenia i umundurowania w oparciu o rekonstrukcję oraz odtworzenie fortyfikacji obronnych Grodu Czerwień.
 • Zbieranie i przechowywanie materiałów archiwalnych i naukowych dotyczących grodów czerwieńskich, dokumentację techniczną, fotografie, filmy, literaturę i inne nośniki informacji.
 • Wspomaganie służb, instytucji i organizacji społecznych zajmujących się ochroną zabytków.
 • Działanie na rzecz zachowania historycznej substancji zabytkowej i niedopuszczenie do likwidacji, niszczenia i dewastacji wszelkich zabytków historycznych i archeologicznych.
 • Współpraca z administracją publiczną oraz placówkami muzealnymi, organizacjami społecznymi i osobami fizycznymi w kraju i zagranicą.