Rada miejska – organ stanowiący i kontrolny gminy.

W Polsce do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.

Kadencja rady gminy trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru. Na czele rady stoi przewodniczący oraz, w liczbie od 1 do 3, wiceprzewodniczący. Istnieje możliwość odwołania rady gminy przez wyborców.

Rozpatrywaniem skarg dotyczących zadań lub działalności danej rady gminy zajmuje się wojewoda

Przewodniczący Rady Miejskiej - Stefan Henryk Medak

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Marcin Kawałko

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Piotr Marszalec

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej - Zdzisław Cisak

Członek Komisji Rewizyjnej - Anna Lipka

Członek Komisji Rewizyjnej - Wiesława Sawińska

Członek Komisji Rewizyjnej - Tadeusz Jan Padyjasek

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa - Jan Andrzej Jurkiewicz

Wiceprzewodniczący Komisji ds. Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa - Antoni Czarnecki

Członek Komisji ds. Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa - Zenon Dziuba

Członek Komisji ds. Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa - Andrzej Szachnowski

Członek Komisji ds. Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa - Mirosław Krzysztof Wronka

Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych - Alicja Maria Lis

Członek Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych - Grażyna Teresa Barańska

Członek Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych - Robert Ignacy Kozłowski