Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


Udzielanie zezwoleń PDF Drukuj Email
Wiadomości - Wiadomości Ogłoszenia

Udzielanie zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

na terenie Gminy Tyszowce

 

 

miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Tyszowcach
Inspektor ds. samorządowych i gospodarki komunalnej
22-630 Tyszowce
ul. 3 Maja 8, pok. nr 11
tel. (84) 661-21-32
fax. (84) 661-21-29
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
w godzinach:  7.30 - 15.30
Adres do korespondencji
ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce

 

wymagane dokumenty

  1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  2. Załączniki do wniosku:

1)    wyciąg z CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG) lub wypis z KRS,

2)    zaświadczenia o braku zaległości podatkowych i o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,

3)    dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi przeznaczonymi do świadczenia usług, którymi będą opróżniane zbiorniki i wykonywany transport nieczystości ciekłych, w ilości odpowiedniej do sprawnego i systematycznego świadczenia usług;

4)   dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do dysponowania terenem, stanowiącym bazę transportową wyposażoną w zaplecze techniczno-biurowe, spełniającym wymagania wynikające z przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów BHP i przeciwpożarowych, na terenie której będą garażowane pojazdy asenizacyjne.

5)    w przypadku braku własnej bazy transportowej dołączyć kserokopię umowy do korzystania z innej bazy transportowej lub urządzeń spełniających wymagania zaplecza technicznego,

6)    kserokopie dowodów rejestracyjnych oraz dokument potwierdzający aktualne badania techniczne środków transportu, które będą wykorzystywane do prowadzenia działalności objętej wnioskiem;

7)    dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną,

8)    oryginał lub uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej; dowodem zapłaty jest też wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej.


Wszystkie kopie dokumentów winny być poświadczone przez upoważnione osoby za zgodność z oryginałem. 

Przedsiębiorcy ubiegający się o zmianę zezwolenia dołączają do wniosku jedynie załączniki i dokumenty, które wymagają aktualizacji lub uzupełnienia w związku z wnioskowaną zmianą. 

Formularz wniosku wraz z załącznikami o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tyszowce do pobrania w pokoju nr 11 U.M. oraz w formie elektronicznej z rubryki "druki" niniejszej Karty Usługi. 

 

sposób załatwienia sprawy

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tyszowce składa się w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego na parterze.
Wydana decyzja zostanie przesłana za dowodem doręczenia. Odbiór osobisty decyzji (tylko przez osobę upoważnioną) możliwy jest po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z osobą prowadzącą. Osoby zainteresowane proszone są o zamieszczenie na wniosku numeru telefonu w celu powiadomienia, że decyzja jest gotowa do odbioru. 

 

opłaty

Opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia wynosi 107,00 zł. Opłatę można uiścić 
w kasie Urzędu Miejskiego  przy ul. 3 Maja 8 (na parterze) lub w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie – Filia w Tyszowcach przez bezpośrednią wpłatę na rachunek Urzędu Miejskiego w Tyszowcach nr 17 9620 0005 0000 8774 2003 0001, z dopiskiem: udzielenie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

czas załatwienia sprawy

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Termin ten może zostać przedłużony w szczególnych przypadkach np. kiedy wniosek wymaga uzupełnienia lub uzgodnienia, o czym Wnioskodawca zostanie zawiadomiony na piśmie drogą pocztową.

inne informacje

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w miejscu załatwienia sprawy – osobiście lub przesłania drogą pocztową. 
Organ udzielający zezwolenia zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli bazy i środków technicznych będących w dyspozycji przedsiębiorcy, przewidzianych do realizacji usług. 

tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu, ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość - za pośrednictwem Burmistrza Tyszowiec. Odwołanie należy składać osobiście bądź drogą pocztową, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 

podstawa prawna

~      ustawa z dnia z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250),

~      rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299),

~      Uchwała Nr X/58/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 1 września 2015 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tyszowce (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2015 r. poz. 2864)

~      Uchwała Nr XVII/115/2016 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 10 czerwca 2016 r. zmieniająca Uchwała Nr X/58/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 1 września 2015 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tyszowce (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2016 r. poz. 2783).

 

decyzje i wykazy

  1. Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych- Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe AXIM Miska Sylwester ul. Hetmańska 2c, 22-630 Tyszowce.
  2. Wykaz firm posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych.

druki

  1. Uchwała Nr X/58/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 1 września 2015 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tyszowce (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2015 r. poz. 2864).
  2. Uchwała Nr XVII/115/2016 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 10 czerwca 2016 r. zmieniająca Uchwała Nr X/58/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 1 września 2015 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tyszowce (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2016 r. poz. 2783).
  3. Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

 

Pobranie druków:

https://umtyszowce.bip.lubelskie.pl/index.php?id=71&p1=szczegoly&p2=993606