02 LUT 2019

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyszowce w 2019 roku"

images

Burmistrz Tyszowiec zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, zarządców obwodów łowieckich działających na terenie gminy, oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.1840 z późn.zm.) ......