mapa poglądowa inwestycji

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ w KLĄTWACH (km: 0+000÷0+708)

KWOTA DOFINANSOWANIA Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG: 63 630,00 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI; 166 241,51 zł.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA ; 15.10.2021 r.Droga planowana do przebudowy łączy drogę wojewódzką nr 850 Tomaszów Lub- Alojzów z drogą powiatową nr 3421L Werbkowice-Tyszowce- Łaszczów, poprzez drogę gminną o nawierzchni ulepszonej nr 111503L . Po wykonaniu ustanowieniu jej jako ciąg drogowy drogi gminnej i wykonaniu robót pozwalających na wygodny przejazd o dł. ponad 2 km , gdyż obecnie tylko na dł. 708 m. będzie posiadała nawierzchnię ulepszoną, będzie swoistą obwodnicą drogi wojewódzkiej, przejmującą lokalny rolniczy ruch drogowy z wschodu na zachód z ominięciem miasta Tyszowce. Ponadto droga obsługuje dużą część gruntów rolnych Klątwa i Przewala, co znacznie ułatwia dojazd do pól okolicznym rolnikom. Tak więc realizacja wnioskowanego projektu będzie pierwszym etapem przystosowania drogi do ruchu samochodowego co stworzy swoistą skrót pozwalający na szybszy przejazd od strony wsi Klątwy .

Z uwagi na zakres robót zmierzających do podniesienia nośności drogi w celu umożliwienia przejazdu pojazdom o większej ładowności w projekcie budowlanym uwzględniono wzmocnienie podbudowy istniejącej, wykonanie w-wy ścieralnej nawierzchni co dostosowuje daną drogę do parametrów dróg powiatowych i wojewódzkich z którymi łączy się. Droga po realizacji znacząco uzupełni sieć drogową w obrębie miasta Tyszowce i okolic.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej terenów wiejskich, wzmocnienie ich atrakcyjności gospodarczej, poprzez rozbudowę dróg istniejących i w efekcie zapewnienie zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego. Realizacja projektu jest czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju gminy i pozwoli na:
. zwiększenie dostępności komunikacyjnej dotychczasowych terenów rolniczych w wyniku realizacji projektu,
. poprawę komfortu życia mieszkańców, . zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez przebudowę drogi,
. ułatwienie dostępu do świadczonych usług oraz poprawa warunków transportu rolniczego.

W dniu 07.05.2021 roku Burmistrz Tyszowiec Pan Andrzej Podgórski podpisał umowę z Wojewodą Lubelskim o udzieleniu w roku 2021 dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg celem realizacji przedmiotowego odcinka drogi.Zdjecia w trakcjie budowy
W dniu 14. 10.2021 r. dokonano odbioru końcowego i przekazania do użytku zadania: "Przebudowa drogi wewnętrznej w Klątwach (km: 0+000÷00+708)"
Roboty zostały wykonane przez przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z oo. w Zamościu
za kwotę : 166 241,51 zl. zgodnie z zawartą umową, w terminie umownym.

Przebudowa drogi wewnętrznej w Klątwach ( km: 0+000÷0+708)- 0,708 km. polegająca na wykonaniu nawierzchni bitumicznej- ulepszonej gr 5 cm- 708 m.
- Przekrój drogi 1x1 z mijankami.
- Dokonano wzmocnienia podbudowy do 5 cm materiałem kamiennym -127 m3. oraz górną w-wę podbudowy gr. 6 cm-153 m3.
- Wykonano w-wę ścieralną z betonu asfaltowego o gr. 5 cm- 2614 m2.
- Przebudowano pobocza gruntowe drogi do spadku poprzecznego 6% i szerokości 0,75 m-1062 m2.
- Wykonano oznakowanie pionowe -7 szt.
- Parametry drogi; szerokość jezdni: 3,5 m. na mijankach 5,5 m szer. w km: 0+000 i 0+210 (o długości po 30 m.)LICZBA OSÓB KTÓRE ODWIEDZIŁY

STRONĘ
   Licznik odwiedzin
TYSZOWCE