mapa poglądowa inwestycji

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 112049L w TYSZOWCACH (w km: 0+831÷1+985)

KWOTA DOFINANSOWANIA Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG: 129 209,00 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI; 258 419,19 zł.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA ; 30.09. 2021 r.Droga gminna nr 112049L planowana do przebudowy łączy drogę wojewódzką nr 850 Tomaszów Lub- Alojzów z drogą powiatową nr 3511L Tyszowce- Dobużek- Łaszczów, zarazem z tymi drogami drogę gminną nr 111500L Tyszowce- Granica gminy-Tuczapy. Po wykonaniu robót pozwalających na uruchomienie ciągu drogowego o dł. 1985 m, gdyż obecnie tylko na dł. 831 m.( polowa drogi gminnej) posiada nawierzchnię ulepszoną, będzie swoistą obwodnicą Tyszowiec, przejmującą lokalny ruch drogowy z południa na północ z ominięciem miasta Tyszowce, co z pewnością poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego w terenie zurbanizowanym. Ponadto droga obsługuje ok. 70% gruntów rolnych Tyszowiec, co znacznie ułatwia dojazd do pól okolicznym rolnikom. Ponadto będzie umożliwiała przeniesienie ruchu na daną drogę w sytuacjach nagłych takich jak; wypadki drogowe na drodze wojewódzkiej lub powiatowej, oraz w samych Tyszowcach dla pojazdów kierujących się z lub do Łaszczowa i Hrubieszowa, oraz dalej.

Przebudowa drogi w km; 0+831÷1+985 o dł. 1154 m. Roboty polegają na wykonaniu w-wy wyrównaczej z kruszywa gr 5 cm na istniejącej podbudowie kamiennej, wykonaniu w-wy ścieralnej z mieszanki bitumicznej, odmuleniu i oczyszczeniu rowów, wykonaniu kanalizacji burzowej w obrębie drogi woj. nr 850, wykonaniu mijanek -3 szt, oznakowaniu drogi, wykonaniu oświetlonego przejścia dla pieszych z oznakowaniem poziomym i pionowym. Wykonana będzie przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 850 w km; 1+985.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej terenów wiejskich, wzmocnienie ich atrakcyjności gospodarczej, poprzez rozbudowę dróg istniejących i w efekcie zapewnienie zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego. Realizacja projektu jest czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju gminy i pozwoli na:
. zwiększenie dostępności komunikacyjnej dotychczasowych terenów rolniczych w wyniku realizacji projektu,
. poprawę komfortu życia mieszkańców, . zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez przebudowę drogi,
. ułatwienie dostępu do świadczonych usług oraz poprawa warunków transportu rolniczego.
Także celem operacji jest skrócenie o 1,57 km. dojazdu do stacji paliw w Tyszowcach, firmy handlowo usługowej dla sprzętu rolniczego (ciągniki, maszyny rolnicze), gospodarstw agroturystycznych. Cel szczegółowy zaspokoi potrzebę tworzenia możliwości zatrudnienia poza rolnictwem bez zmiany miejsca zamieszkania gdyż przyczynia się do wsparcia działań ułatwiających mieszkańcom znalezienie pracy poza rolnictwem , wspierając rozwój przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy na obszarach wiejskich poprzez ułatwienie dojazdu do pracy, oraz poprawę warunków transportu rolniczego

W dniu 10.05.2021 roku Burmistrz Tyszowiec Pan Andrzej Podgórski podpisał umowę z Wojewodą Lubelskim o udzieleniu w roku 2021 dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg celem realizacji przedmiotowego odcinka drogi.Zdjecia w trakcjie budowy

W dniu 30. 09.2021 r. dokonano odbioru końcowego i przekazania do użytku zadania: "Przebudowa drogi gminnej nr 112049L w Tyszowcach (w km 0+831÷1+985)".
Roboty zostały wykonane przez przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z oo. w Hrubieszowie
za kwotę : 258 419,19 zł. zgodnie z zawartą umową, w terminie umownym.


Przebudowa drogi gminnej nr 112049 L w Tyszowcach ( km: 0+831÷1+985)- 1,154 km. polegająca na wykonaniu nawierzchni ulepszonej na brakującym odcinku 1154 m. przez co powstał ciąg drogowy o nawierzchni ulepszonej o dł. 1985 m.
- Przekrój drogi 1x1 z mijankami.
- Dokonano wzmocnienia podbudowy do 5 cm materiałem kamiennym -231 m3.
- Wykonano w-wę ścieralną z betonu asfaltowego o gr. 5 cm- 4769 m2.
- Przebudowano pobocza gruntowe drogi do spadku poprzecznego 6% i szerokości 0,75 m-1731 m2.
- Wykonano oznakowanie pionowe -13 szt. i poziome- P-10, przejście dla pieszych.
- Parametry drogi; szerokość jezdni: 4,0 m. na mijankach 5,5 m szer. w km: 0+831, 1+344, 1+955 (o długości po 30 m.).
- Oznakowano zwykłe przejście dla pieszych (P-10) z oświetleniem- (2 lampy LED).
- Udrożniono rowy- 258 m3, z przebudową 2 szt. studzienek ściekowych i wykonaniem kolektora burzowego- 30 m.


LICZBA OSÓB KTÓRE ODWIEDZIŁY

STRONĘ
   Licznik odwiedzin
TYSZOWCE