MOPS - ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania

Utworzono: 11 styczeń 2018 Opublikowano

Logo MOPS

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym polegającego na świadczeniu usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym dla mieszkańców Gminy Tyszowce  w ramach projektu „Nowa szansa na rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie w okresie od 5 lutego 2018 r. do 14 grudnia 2018 r.