I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Tyszowce na okres 3 lat

Utworzono: 20 luty 2018 Opublikowano

Herb TyszowiecOgłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Tyszowce na okres 3 lat.

1/położonej w Czartowcu oznaczonej nr działki

Nr 58 - o powierzchni 1.46 ha

Cena wywoławcza – 14.60 q pszenicy rocznie

wadium - 200.00 zł

2/położonej w Tyszowcach oznaczonej nr działki

Nr 20 - o powierzchni 2.3919 ha

Cena wywoławcza – 20.00 q pszenicy rocznie

wadium -  300.00 zł

z przeznaczeniem wyłącznie do użytkowania rolniczego.

Przetarg odbędzie się w dniu  22 marca 2018 roku o godzinie 900  w  budynku Urzędu Miejskiego w Tyszowcach.

 Przystępujący do przetargu winni dokonać wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości podanej wyżej na konto Urzędu Miejskiego w Tyszowcach w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie nr 53 9620 0005 0000 8774 2000 0350 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 16 marca 2018 roku wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu pod rygorem nie dopuszczenia do udziału w przetargu. Na dowodzie wpłaty należy umieścić nazwę miejscowości i nr działki.

Wadium należy wpłacać dla każdej pozycji na osobnym dowodzie wpłaty. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. Ponadto osoby inne niż osoby  fizyczne  zobowiązane są posiadać oryginał i kserokopię odpisu z KRS lub zaświadczenia  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika, pełnomocnik powinien posiadać pełnomocnictwo notarialne.

Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do podpisania umowy dzierżawy z Burmistrzem Tyszowiec na okres 3 lat w dniu 30 marca 2018 roku pod rygorem utraty wadium.

Wpłacone wadium przez oferenta, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone najpóźniej 3 dni po jego zakończeniu.

Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach w godz. 730 – 1530 , tel ( 084)  66-12-135 lub na stronie internetowej Urzędu  i w BIP na stronie