Zaproszenie do składania ofert

Utworzono: 08 maj 2018 Opublikowano

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego poniżej 30000 Euro.

Celem zamówienia jest wyłonienie podmiotu, który zorganizuje 2 jednodniowe wyjazdowe zajęcia edukacyjne rozwijające kompetencje kluczowe dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej im. Jana Kilińskiego w Tyszowcach w ramach projektu: „W Nowej Perspektywie z nową perspektywą!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działania 12.2 Kształcenie ogólne.

strona internetowa

 

Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych - pobierz

Załącznik nr 3. Wykaz usług - pobierz

Załącznik nr 4. Wzór umowy - pobierz

zapytanie ofertowe - pobierz

opis przedmiotu - pobierz

Załącznik nr 1. Wzór formularza oferty-1 - pobierz

wykaz ofert - pobierz