OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Utworzono: 02 maj 2018 Opublikowano

Ogłoszonego przez Burmistrza Tyszowiec na podstawie Zarządzenia Nr. 21/2018 z dnia 03 kwietnia 2018 roku wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Tyszowce z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku.

Burmistrz Tyszowiec informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Tyszowce z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku wybrano następującą ofertę złożone przez

Nr zadania

Nazwa zadania do realizacji  w 2018r.

Kwota dotacji na zadanie

Nazwa oferenta

Termin realizacji zadania

1

Impreza historyczno – kulturalna „Śladami Chrobrego Czerwień 1018-2018”

19 000,00 zł

Oferenci:

Stowarzyszenie Rekonstrukcyjno-Historyczne „Drużyna Grodu Czerwień” ul. Kościelna 25A, 22-630 Tyszowce

Stowarzyszenie Czermno – Gród Czerwień, Czermno 1, 22-630 Tyszowce

Od 07-05-2018 do 31-12-2018

Łączna kwota przewidywanych dotacji - 19 000,00 złotych (słownie: dziewiętnaście tysięcy  złotych zero groszy).

Wnioskowana kwota dotacji mieści się w przewidzianej kwocie na realizację tych zadań w 2018 roku.

Oferta zgłoszona przez te podmioty spełniła warunki ogłoszenia pod względem formalnym

Burmistrz Tyszowiec

/-/ mgr inż. Mariusz Zając