Burmistrz Tyszowiec

Utworzono: 03 lipiec 2018 Opublikowano

Burmistrzem Tyszowiec od 2006 roku jest mgr inż. Mariusz Zając.

Na zdjęciu przedstawiona jest osoba Burmistrza Mariusza Zająca

Do zakresu działania i kompetencji Burmistrza należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i kierowanie Urzędem Miejskim,

2) reprezentowanie Gminy i Urzędu Miejskiego na zewnątrz,

3) podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,

4) uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań z nich wynikających,

5) prowadzenie gospodarki finansowej gminy,

6) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

7) upoważnianie innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

 

8) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczenie innych osób do podejmowania tych czynności,

9) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

10) wykonywanie uchwał Rady Miejskiej i przekładanie sprawozdań z wykonania tych uchwał,

11) ogłaszanie uchwał Rady Miejskiej, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,

12) podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,

13) składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy,

14) załatwianie wniosków posłów i senatorów, udzielanie odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych,

15) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu, 16) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

17) ustalanie regulaminu pracy Urzędu oraz innych aktów wewnętrznego zarządzania,

18) reprezentowanie gminy i jej organów w postępowaniu sądowym, administracyjnym i przed organami administracji rządowej,

19) kierowanie obroną cywilną na terenie gminy,

20) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Burmistrza przez przepisy prawa oraz uchwały Rady Miejskiej,

21) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Referatem Finansowym, Urzędem Stanu Cywilnego i stanowiskami pracy