Ogłoszenie Burmistrza Tyszowiec

Utworzono: 27 wrzesień 2017 Opublikowano

Burmistrz Tyszowiec ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na wynajem całego budynku Przychodni w Tyszowcach na świadczenie usług medycznych, w którym znajduje się lokal użytkowy o powierzchni  478.23 m2  użytkowany jako Przychodnia NZOZ oraz lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 304.72 m2 wraz z działką nr 1473/1 o powierzchni 2455 m2.

 

Część mieszkalna obciążona jest umowami  najmu z 5 lokatorami do dnia 31 stycznia 2018r.

Warunkiem wynajmu w/w budynku jest :

zapewnienie usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

zapewnienia dotychczasowych warunków najmu lokali mieszkalnych          dotychczasowym ich podnajemcom przez okres minimum 6 miesięcy

w razie konieczności zapewnienie dostaw energii cieplnej do budynku usytuowanego na działce nr 1473/2 oraz wyrażenie  zgody na wspólne korzystanie z urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

Przetarg odbędzie się w dniu 3 listopada 2017 roku o godzinie 1200  w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach.

Przystępujący do przetargu winni dokonać wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości 100 % ceny wywoławczej na konto Urzędu Miejskiego w Tyszowcach w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie nr 53 9620 0005 0000 8774 2000 0350 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 30 października 2017 roku wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu pod rygorem nie dopuszczenia do udziału w przetargu.

 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. Ponadto osoby inne niż osoby  fizyczne  zobowiązane są posiadać oryginał i kserokopię odpisu z KRS lub zaświadczenia  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika, pełnomocnik powinien posiadać pełnomocnictwo notarialne.

Cena wywoławcza czynszu najmu w stosunku miesięcznym na lokale użytkowe wynosi 3870.00 zł brutto (słownie: trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych 00/100 groszy)

Wysokość czynszu najmu w stosunku miesięcznym na lokale mieszkalne wynosi 457.08 zł (słownie złotych: czterysta pięćdziesiąt siedem złotych 08/100 ) i wynika z Zarządzenia Nr 13a/2004 Burmistrza Tyszowiec z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 113/2003 Burmistrza Tyszowiec z dnia  31 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia stawek czynszu miesięcznego za lokale mieszkalne.

Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do podpisania umowy najmu z Burmistrzem Tyszowiec na okres 3 lat, najwcześniej 1 lutego 2018 roku pod rygorem utraty wadium.

Wpłacone wadium przez oferenta, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu, którego miesięczna stawka zostanie wyłoniona w przetargu, pod warunkiem dopłaty różnicy wynikającej z licytacji, jeżeli wysokość czynszu do końca  lutego będzie wyższa  od  wpłaty wadium.

Pozostałym oferentom biorącym udział w przetargu, wadium zwraca się  po zamknięciu przetargu.

Najemca lokalu  zobowiązany będzie  do ponoszenia opłat za pobór energii elektrycznej wg wskazań licznika, wody, nieczystości stałych i płynnych oraz złożonej deklaracji podatkowej o rozmiarze prowadzenia działalności gospodarczej w wynajętym lokalu a także kosztów ogrzewania tych lokali.

Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać na tablicy ogłoszeń  tutejszego Urzędu Miejskiego lub pod telefonem ( 084)  66-12-135 oraz na stronie internetowej Urzędu - i w BIP na stronie